December 5, 2019  

Organizers

  You are here:  Past Congresses7th Congress on Transport ResearchICTR2015 Presentations    
 

Right click on the title and select "Save as", to download the document to your computer:

2 - Διερεύνηση του Βαθμού Εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου ISO 39001:2012 για τη Διαχείριση της Οδικής Ασφάλειας
3 - Alternative-collective patterns of ownership and use of passenger cars in the city.
5 - Μεθοδολογία ανάλυσης του υπεραστικού οδικού δικτύου στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης σεισμικού κινδύνου
6 - Σύγκριση αποτελεσμάτων έκθεσης πληθυσμού σε ζώνες αεροπορικού θορύβου με χρήση διαφορετικών μοντέλων πρόβλεψης θορύβου (ΙΝΜ, ΙΜΜΙ/CadnaA) στα πλαίσια της Στρατηγικής Χαρτογράφησης Θορύβου του Π.Σ Κέρκυρας
8 - The exploitation of a controlled parking system in the Municipality of Thessaloniki. Calculating the impacts of alternative parking pricing policies and estimating scenarios
10 - Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη
11 - Μοντέλο Βέλτιστης Δρομολόγησης Οχημάτων Διανομής Αγαθών με Ισοκατανομή Χρόνων Διαδρομών
12 - Regional rail connection between Thessaloniki and Larissa. Evaluation of the current situation and proposals for the improvement of the level of service provided.
13 - Catenary Free Power Supply Systems for Tramways - Comparative Assessment
14 - Ανάπτυξη Προτύπων για την Περιγραφή της Κίνησης των Μοτοσυκλετιστών σε Αστικές Αρτηρίες
16 - Pilot implementation of eCall system in Greece
17 - Επιρροή Πολιτικών Τιμολόγησης Κορεσμού στην Κυκλοφορία σε Αστικά Δίκτυα
21 - The investigation of exogenous influences on public transport performance
23 - Διερεύνηση της Συμπεριφοράς των Αναβατών Μοτοσικλέτας σε Προσβάσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου
25 - Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη / Soft mobility scenarios for a sustainable city
26 - Διερεύνηση Αποτελεσματικότητας Εκκένωσης με χρήση Προσομοίωσης και Ταυτόχρονης Ανάλυσης Ευαισθησίας
27 - Comparative assessment of road infrastructure sustainability rating systems
28 - Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Υλικού για τους Ελεγκτές Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα
30 - Διερεύνηση πλεονεκτημάτων και αδυναμιών των αντιθορυβικών πετασμάτων και της χρήσης αυτών ως μέτρων προστασίας από τον οδικό περιβαλλοντικό θόρυβο
31 - Διαχρονική εξέλιξη του βαθμού αποδοχής των μέτρων ήπιας κυκλοφορίας από τους χρήστες της οδού
32 - Διερεύνηση της Επίδρασης των Συνθηκών Φωτισμού στην Κυκλοφοριακή Ροή
33 - Singular Spectrum Analysis – Hybrid Forecasting Methods with Application to Air Transport Demand
34 - The future of transport in Europe: Addressing the Challenges
35 - Επιπτώσεις ενός Συνεργατικού Ευφυούς Συστήματος Μεταφορών στο Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα της Κυκλοφορίας σε Σηματοδοτημένες Διασταυρώσεις
36 - Παιγνιο-θεωρητική Διερεύνηση της Προσφοράς και Ζήτησης στις Αγορές των Αερομεταφορών
37 - Μεθοδολογία Υπολογισμού Αποδοτικότερης Διαδρομής Παράκαμψης Αστικής Αρτηρίας Υψηλού Κυκλοφοριακού Φόρτου
38 - Επιρροή του Τύπου Σύγκρουσης Οχημάτων στη Σοβαρότητα Οδικών Ατυχημάτων στην Ελλάδα
40 - Εφαρμογές της τεχνολογίας επίγειας σάρωσης Laser στις μεταφορές
41 - A Holistic Approach of the Correlation between GDP and Air Transport through Panel Data Analysis
44 - Evaluation of Roadside Wrong-way Warning Systems with Different Type of Sensors
45 - A Multivariate Probit Model for Analyzing Travelers’ Choice of Airline Carrier
46 - Comparison of macroscopic and microscopic emission estimation approaches in the evaluation of ITS
47 - Influencing factors of pedestrian velocity under constraints
52 - Assessment of LOS at pedestrian streets and qualitative factors. A pedestrians’ perception approach
53 - Διαχείριση Στάθμευσης υπό Περιορισμούς
54 - Attitudinal survey for the urban maritime transport in the city of Thessaloniki, Greece
56 - Locational determinants of birth and death of business establishments and their relationship to highway networks
57 - Impacts of the economic crisis on modal choice and trip frequency of urban transport system
63 - Capitalization of MED projects’ outcomes: recommendations for integrating project outcomes into policy frameworks
65 - Electric Vehicles Charging Infrastructure Location: A Genetic Algorithm Approach
66 - Διερεύνηση εφαρμογής μεθόδου «Δέσμευσης Αξίας» για τη χρηματοδότηση του μετρό Θεσσαλονίκης: η περίπτωση των επιχειρήσεων
67 - GPS DATA COLLECTION FOR ACTIVE TRANSPORT MODES AND DESIGN OF REAL LIFE EXPERIMENTS
68 - RHYTHMS IN URBAN AND ISLAND AREAS: DOES LIFESTYLE AFFECT DAILY DYNAMICS?
69 - Multi-stakeholder Assessment of Smart Solution in Urban-Interurban Freight Transportation Interfaces
71 - Ανάπτυξη Μεθοδολογικού Πλαισίου για τον Προσδιορισμό του Χρόνου Παραμονής Εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) στους Σταθμούς Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.) – Πρώτα Αποτελέσματα
72 - Travel Behaviour Change via Social Marketing interventions
73 - Ανάλυση Προτιμήσεων για τη Χρήση Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην Αθήνα
75 - Policies for Enhancing Mobility in Academic Campuses: The case of CERN
78 - Πλατφόρμα παροχής προηγμένων υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων στον Ελληνικό χώρο
79 - Spatial road safety modeling leveraging crowed-sourced publicly available geographic data
80 - Peak Car Effects on Scheme Appraisal
81 - Highway Infrastructure Investment and Economic Growth at the MSA Level; Accounting for Spillover Effects


Organizers|Contact|Past Congresses
Copyright 2009-2015 by Laboratory D2, Section D2-1 for CERTH/HIT